top of page
Image by Kelli Tungay

Самостоятелна форма на обучението на ученици

Ред и условия за организиране и провеждане на самостоятелна форма на обучението на ученици в задължителна училищна възраст по желание на родителите

Самостоятелна форма на обучение да ученици в училищна възраст може да се организира по желание на ученика или родителя по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена от Регионално управление на   образованието гр. Стара Загора.

2. Директорът на училището внася в РУО Стара Загора постъпилите заявления

/ по образец/ на  родители за обучението на децата им в самостоятелна форма на обучение с приложените към тях документи, в срок до 10 дни преди началото на учебната година или началото на втория учебен срок.

 ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ ОТ  -->ТУК<--

3. Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и  изпити за определяне на годишна оценка по предмети, включени в училищния учебен план.

 4. При  СФ на обучение се прилага избран от ученика учебен план.

 5. Изпитите по  учебни предмети от учебния план се организират в сесии, чийто брой се определя от правилника за дейността на училището.

 6.Редовните изпитни сесии за ученици в задължителна училищна възраст,  които се обучават в самостоятелна форма на обучение- по желание на ученика или родителя по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО, се организират в края на всеки учебен срок.

  7. За тези ученици  в съответствие с чл.112, ал.7 от ЗПУО експертната комисия към  РУО Стара Загора осъществява контрол на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и резултатите от тях.

8. Учениците, които не са положили успешно в рамките на една учебна година два или повече изпита за определяне на година оценка по учебни предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на условията на ЗПУО в друга форма на обучение ,препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие .

9. Когато в училището е организирано обучение по чл.40а, ал.3 и 4 от Наредба №10  от 1 септември 2016г за организацията на дейностите в училищното образование, ученик, който се обучава в самостоятелна форма на обучение  по желание на ученика или родителя по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО, може да наблюдава синхронен урок, без да взаимодейства с учителя и с останалите ученици.

Image by Green Chameleon
bottom of page