top of page
Image by Baim Hanif

ПРОЕКТИ

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е да се преодолеят затрудненията при комуникацията и усвояването на българския език при децата от подготвителните групи.
В дейностите по проекта са включени 5 деца, за които българският език не е майчин.

Image by Ronald Felton

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Image by Thomas Park
bottom of page