top of page

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 Г.

ЗАПОВЕД

N•. 118/23.03.2023г.

На основание чл. 259 ал.1 от ЗПУО и във връзка с чл. 44а,ал.4 от Наредба N• 10/01.09.2016r. , чл. 31 ал.1, т.8 от Наредба N• 15/22.07.20l9r., заверено искане от кмета на общ. Чирпан с регистрационен индекс и дата 31-00-40/10.03.2023г. и становище на Началника на РУО-Стара Загора с изх. № РД-16-2375/23.03.2023г.

I. Училищен план-прием на ученици за учебната 2022/202Згоднна както следва:

  1. Брой паралелки в 1 клас-една.Максимален брой ученици в паралелката-22.

  2. Брой паралелки в 5 клас-една.Максимален брой места в паралелката-26.

II. Свободни места във всяка паралелка за учебната 2022/2023г, както следва:

II кл.- 1 паралелка -14 свободни места / до максимален брой ученици/

III кл. -1 паралелка -13 свободни места / до максимален брой ученици/

ІVкл.- 1 паралелка -17 свободни места / до максимален брой ученици/

Vlкл.- 1 паралелка-21 свободни места / до максимален брой ученици/

VII кл.-1 паралелка-17 свободни места / до максимален брой ученици/

III. Класове,за които ще се провежда целодневна организация на учебния ден:

-една сборна група-1-4клас

-една сборна група-5-7 клас

bottom of page